Preview

История и архивы

Расширенный поиск

Общественные документационные центры в Польше и их место в системе архивов страны

Полный текст:

Аннотация

Среди учреждений памяти, действующих в Польше, существуют так называемые «общественные архивы». Это центры документации, которые, как правило, ведутся различными неправительственными организациями и частными лицами. Юридически они принадлежат к негосударственному архивному фонду, который вместе с государственным складывается в национальный архивный фонд. Существование таких архивов объясняется благоприятными условиями для гражданских инициатив, созданных демократическим государством, и прогрессом в области ИТК, которые интенсивно используют эти центры. К сожалению, до сих пор государственные учреждения не используют их потенциал. Между тем они являются важным элементом в сохранении часто уникальных документов в своей области. Деятельность этих центров пытается координировать варшавский Центр «Карта», стоящий во главе движения общественных архивов.

Об авторе

Томаш Чарнота
Университет Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша)
Россия


Список литературы

1. Gluza Z. Szansa ruchu oddolnego // Karta. 2012. Nr 71. S. 141.

2. Archiwistyka społeczna // Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwistyka_społeczna (дата обращения: 26.01.2015).

3. Czarnota T. Komu są potrzebne społeczne archiwa? // Archiwista Polski. 2011. Nr 64. S. 15-16.

4. Ziętal K. Wstęp // Archiwistyka społeczna / Red. K. Ziętal. Warszawa, 2012. S. 9.

5. Grygier T. Współczesne zadania dokumentacyjne archiwów // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 1980. T. 40. S. 19.

6. Biernat A. Prawo archiwalne w Polsce - walka o nową ustawę (ze wspomnień weterana) // Archiwa polskie wczoraj i dziś / Red. K. Kozłowski i W. Stępniak. Warszawa, 2012. S. 34.

7. Archiwum Bronowickie [Электронный ресурс]. URL: http://archiwumbronowickie.pl/ (дата обращения: 30.01.2015).

8. AS-y - archiwa społeczne // Ruch archiwów społecznych / Red. A. Wancerz-Gluza. Warszawa, 2014. S. 4.

9. Gluza Z. Odkrycie Karty. Niezależna strategia pamięci. Warszawa, 2012. S. 140.

10. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 VII 1983 r. Art. 2.2 // Dziennik Ustaw. 2011. Nr 123. Poz. 698.

11. Statut Fundacji Ośrodka KARTA z dnia 4 X 1996 r., § 8 // Ośrodek KARTA [Электронный ресурс]. URL: http://www.karta.org.pl/pdf/orginal/13782972022026.pdf (дата обращения: 30.01.2015).

12. Decyzja Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 XI 2002 r. // Galuba R. Archiwa. Przepisy metodyczne (2002-2007). Poznań, 2007. S. 86.

13. AS-y ruchem społecznym // Ruch archiwów społecznych / Red. A. Wancerz-Gluza. Warszawa, 2014. S. 8.

14. Kodeks cywilny z dnia 23 IV 1964. Art. 155. § 1 // Dziennik Ustaw. 1964. Nr. 16. Poz. 93.

15. Виртуальный Штетл [Электронный ресурс]. URL: http://www.sztetl.org.pl.

16. Виртуальный музей гмины Бялополе [Электронный ресурс]. URL: http://www.muzeumbialopole.cba.pl/.

17. Ziętal K. Ustanowienie AS-ów // Karta. 2013. Nr 75. S. 142.

18. Polski słownik archiwalny / Red. W. Maciejewska. Warszawa, 1974. S. 76.

19. Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A. Archiwistyka. Warszawa, 1989. S. 25.

20. Archiwistyka społeczna - “nowa” dziedzina życia publicznego // Ruch archiwów społecznych / Red. A. Wancerz-Gluza. Warszawa, 2014. S. 2.

21. Gluza Z. Archiwa społeczne // Karta. 2002. Nr 36. S. 142.

22. Gluza Z. Dekada przed archiwistyką społeczną // Archiwistyka społeczna / Red. K. Ziętal. Warszawa, 2012. S. 21.

23. Gluza Z. Karta - mocne strony archiwów społecznych // Archiwa przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Warszawa, 2013. S. 64.

24. THATCamp (The Humanities and Technology Camp) // Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/THATCamp (дата обращения: 06.02.2015).

25. Wilkowski M. Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk, 2013. S. 114.

26. Grygier T. Współczesne zadania dokumentacyjne archiwów // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 1981. Т. 42. S. 18.

27. Grygier T. Współczesne zadania dokumentacyjne archiwów // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 1980. Т. 40. S. 20.

28. Archiwum Wschodnie. Т. 1: Kolekcja relacji / Red. M. Bronowicki. Warszawa, 2006. S. 5.

29. Lipka M. Pozyskiwanie zbiorów // Archiwistyka społeczna / Red. K. Ziętal. Warszawa, 2012. S. 61-62.

30. Olczak M. Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych // Archiwistyka społeczna / Red. K. Ziętal. Warszawa, 2012. S. 24.

31. Wiśniewska M. Postmodernizm a archiwa społeczne // Archiwista Polski. 2013. № 70. S. 26.

32. Grygier T. Zagadnienia podziału wewnętrznego archiwistyki // Archeion. 1979. Т. 68. S. 160.

33. Lech Wałęsa zgłosił stowarzyszenie “Memoriał” do Pokojowej Nagrody Nobla // ONET [Электронный ресурс]. URL: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/lech-walesa-zglosil-stowarzyszenie-memorial-do-pokojowej-nagrody-nobla/d9ryh (дата обращения: 06.02.2015).


Рецензия

Для цитирования:


Чарнота Т. Общественные документационные центры в Польше и их место в системе архивов страны. История и архивы. 2015;(2):137-146.

For citation:


Czarnota T. Public documentation centers in Poland and their place in the archives of the country. History and Archives. 2015;(2):137-146. (In Russ.)

Просмотров: 1573


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-6541 (Print)