Preview

История и архивы

Расширенный поиск

Главные элементы бюрократической культуры Коммунистической партии в Польше (1944-1989)

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена изучению бюрократической системы коммунистической партии в Польше. Структура этой партии была отдельной организационной культурой, строго подчиненной идеологии, в которой партия была законодателем и создателем реальности. Автор выделяет и описывает элементы бюрократической культуры Польской объединенной рабочей партии, которая складывалась из людей, внутренней структуры партии, системы совершенствования кадров, процесса передачи информации, финансирования, документирования действий и методов сохранения памяти о собственной истории.

Об авторе

Дарюш Магер
Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II в г. Бяла-Подляска (Польша); Государственный архив в г. Люблин (Польша)
Россия


Список литературы

1. Głowacki S. Zasady funkcjonowania PZPR // Podstawy wiedzy o PZPR / Red. B. Kowalewska, E. Mulicka. Warszawa, 1989. S. 75.

2. Wrona J. Kompetencje i hierarchia urzędów. Formalna a rzeczywista pozycja polityczna marszałka sejmu przewodniczącego Rady Państwa, prezesa Rafy Ministrów // Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy / Red. K. Rokicki, R. Spałek. Warszawa, 2011. S. 28.

3. Dziabała S. Struktura i zasady organizacyjne PZPR // PZPR (1948-1978) / Red. A. Dobieszewski, J. Gołębiowski. Warszawa, 1978. S. 161-162.

4. Tokarczyk R. Współczesne doktryny polityczne. Zakamycze, 1998. S. 217.

5. Mises L. von. Biurokracja. Lublin; Chicago; Warszawa, 2005. S. 29.

6. Pipes R. Car bolszewików // Wprost. 2007. Nr. 1179. 10.07.

7. Lenin W. Drugie przemówienie przy omawianiu statutu partii // Lenin W. Dzieła: W 39 t. Т. 6. Warszawa, 1952. S. 518.

8. Paczkowski A. System nomenklatury kadr w Polsce (1950-1970). Warszawa, 2000. S. 16.

9. Garlicki A. Z Tajnych Archiwów. Warszawa, 1993. S. 109-114.

10. Archiwum Państwowe w Lublinie. Oddział w Radzyniu Podlaskim. F. Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej. Nr. 117. S. 94-95.

11. Magier D. System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990. Siedlce, 2013. S. 101-115.

12. Żukowski M. “Skrywana potęga”. Gospodarka finansowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Od zorganizowania Komitetu do reformy finansów partyjnych w październiku 1950 r // Zapiski Historyczne. 2012. Т. 77. N. 2. S. 59-60.

13. Жуковски М. «Скрытая сила». Финансовая политика воеводского комитета Польской объединенной рабочей партии в Гданьске (1948-1950 гг.) // Документ. Архив. История. Современность. 2015. Вып. 15. С. 63-90.

14. Kołomejczyk N. PPR 1944-1945. Warszawa, 1965. S. 104, 168.

15. Magier D. Czynności kancelaryjne w komitetach PPR. Przyczynek do badań nad systemami kancelaryjnymi struktur partii komunistycznej w Polsce // Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja / Red. D. Magier. Lublin; Radzyń Podlaski, 2012. S. 505-522.

16. Głowiński M. Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków, 2009.

17. Thom F. Drewniany język. Warszawa, 1990.


Рецензия

Для цитирования:


Магер Д. Главные элементы бюрократической культуры Коммунистической партии в Польше (1944-1989). История и архивы. 2015;(2):127-136.

For citation:


Magier D. The main elements of the bureaucratic culture of the Communist party in Poland (1944-1989). History and Archives. 2015;(2):127-136. (In Russ.)

Просмотров: 362


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-6541 (Print)