Preview

История и архивы

Расширенный поиск

Электронная система управления документами (EZD) в государственных архивах Польши

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена истории создания и развития электронной системы управления документами в административных учреждениях Польши. Особое внимание уделено процессу внедрения данной системы для управления делопроизводством государственных архивов.

Об авторе

Петр Дыммель
Государственный архив в г. Люблин (Польша)
Россия


Список литературы

1. Laszuk A. Stan informatyzacji archiwów państwowych // Archeion. 2004. T. 107. S. 171-204.

2. Woźniak W. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako przyszłość systemów informatycznych w archiwach państwowych // Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu / Red. A. Kulecka. Warszawa, 2012. S. 475-478.

3. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 2010. Nr 40. Poz. 230.

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 2011. Nr 14. Poz. 67; Nr 27. Poz. 140.

5. Madejczyk M. Jednolity system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w terenowej administracji rządowej // Przegląd Służby Cywilnej. 2012. Nr 3 (18). S. 26.

6. Madejczyk M. EZD - jednolity system zarzadzania dokumentacją w administracji rządowej // Przegląd Służby Cywilnej. 2013. Nr 1 (22). S. 21.


Рецензия

Для цитирования:


Дыммель П. Электронная система управления документами (EZD) в государственных архивах Польши. История и архивы. 2015;(2):97-106.

For citation:


Dymmel P. Electronic Document Management System (EZD) in the state archives of Poland. History and Archives. 2015;(2):97-106. (In Russ.)

Просмотров: 1741


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-6541 (Print)