Preview

История и архивы

Расширенный поиск

Российская специальная администрация Королевства Польского и ее начальники в XIX веке

Полный текст:

Аннотация

В начале статьи сделана попытка определения понятия «администрация специальная». В целом статья посвящена политике российского правительства в Царстве Польском в области такого рода административного управления. Акцент сделан на преобразованиях в области специальной администрации в процессе упразднения местной (польской) и введения российской. Особое внимание обращено на состав начальников органов российской специальной администрации в Королевстве Польском.

Об авторах

Артур Горак
Университет Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша)
Россия


Кжиштоф Лятавец
Университет Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша)
Россия


Список литературы

1. Szreniawski J. Wstęp do nauki administracji. Lublin, 2000. S. 60.

2. Leoński Z. Nauka administracji. Wyd. 3. Warszawa, 2001. S. 72-75.

3. Prichodźko M.A. Specyfika utworzenia ministerstw w Rosji na początku XIX wieku // Wschodni Rocznik Humanistyczny. 2009. T. 6. S. 169-198.

4. Witkowski W. Historia administracji w Polsce (1764-1989). Warszawa, 2007. S. 153.

5. Smyk G. Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. Zarys organizacji // Zamojskie studia i materiały. Seria: Prawo i Administracja. 2005. R. VII. Z. 18.

6. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 66. Warszawa, 1866. S. 365, ukaz z 28 XI/9 I 1866/7 r.

7. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 19. Warszawa, [1836]. S. 142, ukaz z 16/28 VI 1836 r.

8. Koberdowa I. W sprawie stosunku Rosji wobec powstania styczniowego // Kwartalnik Historyczny. 1962. Т. 69. S. 875-879.

9. Костюшко И.И. Крестьянская реформа 1864 года в Царстве Польском. М., 1962. С. 77-80.

10. Ohryzko-Włodarska C. Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałość aktowa. Warszawa, 1973. S. 6-7.

11. Groniowski K. Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r. Warszawa, 1963. S. 21-22.

12. Grzybowski K. Historia państwa i prawa Polski. W 4 t. T. 4. Warszawa, 1982. S. 64.

13. Targowski J. Komitet Urządzający i jego ludzie // Przegląd Historyczny. 1937. T. 14. S. 13-14.

14. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2: В 55 т. Т. 42. Ч. 1. 1867. СПб., 1871. С. 333.

15. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 67. Warszawa, 1867. S. 42.

16. Korobowicz A. Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915. Lublin, 1995. S. 40.

17. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 62. Warszawa, 1862. S. 143, art. 9.

18. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 63. Warszawa, 1865. S. 53, art. 1.

19. Manteufel T. Centralne władze oświatowe na terenie byłego Królestwa Kongresowego (1807-1915). Warszawa, 1929. S. 45-46.

20. Горак А. Эффективность законодательства о преимуществах чиновников «русского происхождения» в Грузии и Польше // Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII - начало ХХI вв.) / Под ред. Е.В. Годововой и С.В. Любичанковского. Оренбург, 2012. С. 37-48.

21. Korobowicz A., Witkowski W. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Kraków, 2001. S. 110.

22. Okolski A. Wykład prawa administracyjnego i prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim. Т. 1. Warszawa, 1880. S. 164-166.

23. Цeнтрaльний дeржaвний icторичний aрхiв Укрaïни, м. Киïв. Ф. 707. Оп. 198. Справа 73. Л. 26-39, 65-74.

24. РГИА. Ф. 733. Оп. 121. Д. 372.

25. РГИА. Ф. 733. Оп. 153. Д. 107. Л. 78- 89.

26. РГИА. Ф. 1284. Оп. 53. 1907 год. Д. 12. Л. 312-313, 365-365 об.

27. РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 1933. Л. 5-16.

28. РГИА. Ф. 1405. Оп. 107. Д. 46.

29. Постановления Учредительного комитета в Царстве Польском: В 20 т. Т. 3. Варшава, 1865. С. 50.

30. РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 829. Л. 234-245.

31. Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов. 1870. № 6. С. 90.

32. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 65. Warszawa, 1866. S. 13-52.

33. РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 277, 296.

34. РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 831.

35. Archiwum Państwowe w Lublinie. Gubernialny Zarząd Akcyzy. Sygn. 1-3, 61.

36. Archiwum Państwowe w Suwałkach. VI Okręg Łomżyńskiego Gubernialnego Zarządu Akcyzy. № 3.

37. Latawiec K. W służbie imperium.. Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915. Lublin, 2007. S. 89.

38. ГА РФ. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 1. Л. 107, 109, 110.

39. РГИА. Ф. 21. Оп. 11. Д. 237. Л. 23-26.

40. РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 9194.

41. Собрание узаконений и распоряжений правительства. Типография Правительствующего Сената, 1883. № 25. П. 445.

42. Собрание узаконений и распоряжений правительства. Типография Правительствующего Сената, 1912. № 103. П. 865.

43. Latawiec K. Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889-1914. Sandomierz, 2010. S. 29-34.

44. Лятавец К. Таможенные учреждения в Царстве Польском в 50-60 гг. ХIХ века // История торгивли, податкив та мита / Ред. О. Дячок. Дніпропетровськ, 2007. С. 128-130.

45. РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 5394. Л. 157-163 об.

46. Archiwum Główne Akt Dawnych, Olkuski Oddział Częstochowskiej Brygady Straży Granicznej. №. 198. К. 23 ob.

47. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3: В 33 т. Т. 19. 1899. СПб., 1902. С. 94-95. № 16440.

48. РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 201, 503.

49. Люблинские губернские ведомости. 1885. № 1. С. 1.

50. Dziennik praw Królestwa Polskiego. Т. 69. Warszawa, 1869. Ukaz z 26 III 1869 r.

51. Górak A. Reformy administracji lasów państwowych w Królestwie Polskim i ich geneza (1867-1880) // Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku: struktura-administracja-gospodarka / Red. A. Duszyk, K. Latawiec. Radom, 2007. S. 119-150.

52. Letuvos Valstybes Istorijos Archivas. F. 697. Ap. 1. B. 239. S. 1-14.

53. РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 273, 275-279, 296, 372, 462.

54. Archiwum Państwowe w Kielcach. Izba Skarbowa Kielecka. № 3358.

55. Archiwum Państwowe w Radomiu. Radomska Izba Skarbowa. № 2750.

56. Archiwum Państwowe w Lublinie. Lubelska Izba Skarbowa. № 117.

57. Седлецкие губернские ведомости. 1869. № 27. С. 107.

58. Список личного состава Министерства финансов на 1917 год. Петроград, 1917. Кол. 888.

59. Etaty te zostały zmienione 30 V 1878 r. // Zbiór Praw. 1878. Т. 9. S. 567.

60. РГИА. Ф. 381. Оп. 22. Д. 14611, 14613.

61. Archiwum Państwowe w Radomiu. Zarząd Dóbr Państwowych, Wydział Leśny, Referat Administracyjny i Buchalteryjny. Sygn. 17.

62. Приказ по Корпусу лесничих, 11 II 1885, № 3. С. 1.

63. Kurjer Warszawski. 1885. № 95. S. 5.

64. Letuvos Valstybes Istorijos Archivas. F. 701. Ap. 1. B. 25.

65. РГИА. Ф. 381. Оп. 22. Д. 24355.

66. РГИА. Ф. 381. Оп. 24. Д. 6163. Л. 4-8.

67. РГИА. Ф. 381. Оп. 27. Д. 17410.

68. РГИА. Ф. 381. Оп. 33. Д. 24912а.

69. Archiwum Państwowe w Radomiu. Zarząd Dóbr Państwowych, Wydział Leśny, Referat Administracyjny i Buchalteryjny. № 2649.

70. Общий циркуляр по Министерству земледелия и государственных имуществ. 1898. № 6. С. 3.

71. Общий циркуляр по Главному управлению землеустройства и земледелия. 1906. № 5. С. 2.

72. Общий циркуляр по Министерству земледелия и государственных имуществ. 1901. № 2. С. 2.

73. Latawiec K. Rosjanie w korpusie pracowników leśnych Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku // Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku: struktura-administracja-gospodarka / Red. A. Duszyk, K. Latawiec. Radom, 2007. S. 119-150.

74. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2: В 55 т. Т. 47. Ч. 1. 1872. СПб., 1875. № 50959.

75. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3: В 33 т. Т. 6. 1886. СПб., 1888. № 4100.

76. Letuvos Valstybes Istorijos Archyvas. F. 558. Ap. 1. B. 693. S. 111-112.

77. РГИА. Ф. 1289. Оп. 4. Д. 1965, 1028.

78. Archiwum Państwowe w Łodzi. Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Włościańskich. № 187.

79. Archiwum Państwowe w Warszawie. Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie. № 56. K. 443 ob.

80. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2: В 55 т. Т. 42. Ч. 1. № 44773.

81. Zbiór Praw. Т. 1. 1871. Warszawa, 1875. S. 16.

82. Dziennik Warszawski. 1871. № 85. S. 633; 1872. № 154. S. 765.

83. Letuvos Valstybes Istorijos Archyvas. F. 558. Ap. 1. B. 689.

84. РГИА. Ф. 1289. Оп. 4. Д. 464.

85. Zbiór Praw. Т. 28. 1885. Warszawa, 1886. S. 213.

86. Grądkowski W. Z badań nad organizacją poczty Królestwa Polskiego 1815-1915 // Annales UMCS. Sectio G. 1975. S. 215-228.

87. РГИА. Ф. 576. Оп. 25. Д. 159.

88. РГИА. Ф. 1284. Оп. 45, 1883 год. Д. 90.

89. РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 911.

90. Список чинов государственного контроля. Составлен по июнь 1906 года. СПб., 1906. С. 305.

91. Список чинов государственного контроля. Составлен по октябрь 1915 г. СПб., 1915. С. 134.

92. Dziennik praw Królestwa Polskiego Т. 53. Warszawa, 1853. S. 69 i n., “Ustawa o służbie cywilnej w Królestwie Polskim” z 10/22 III 1859 r.

93. Ustawa celna dla Królestwa Polskiego. Warszawa, 1851.

94. Kisiel H. Akta zarządu Dóbr Państwowych w Radomiu // Archeion. 1962. Т. 36. S. 87.


Рецензия

Для цитирования:


Горак А., Лятавец К. Российская специальная администрация Королевства Польского и ее начальники в XIX веке. История и архивы. 2015;(2):85-96.

For citation:


Górak A., Latawiec K. Russian special administration of The Kingdom of Poland and its heads in the XIXth century. History and Archives. 2015;(2):85-96. (In Russ.)

Просмотров: 332


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-6541 (Print)