Preview

История и архивы

Расширенный поиск

Документ как предмет исследования культуры

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена определению документа как ключевой проблемы архивоведения, управления документами и информацией. Интерес к этому основному явлению культуры проявляют разные науки (право, администрация, управление, дипломатика и др.). Также он интересует исследователей культуры письма, антропологии культуры и медиевистики. Данная тематика вдохновляет на развитие научных и образовательных структур, как, например, действующее в Люблине направление подготовки: архивоведение и управление записями информации.

Об авторе

Кжиштоф Скупенски
Университет Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша)
Россия


Список литературы

1. Скупенски К.А. Управление документацией в Польше: состояние и перспективы». Вестник РГГУ. 2014. № 2 (124). Серия «Документалистика. Документоведение. Архивоведение». С. 194-202.

2. Vocabulaire international de la diplomatique / Ed. par M.M. Cárcel Ortí. València, 1994. P. 21.

3. Skupieński K. Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w “epoce bez papieru” // Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Wrocław 5-7 września 2012 r. Warszawa, 2013. S. 243-249.

4. Polski Słownik Archiwalny. Warszawa, 1974. S. 27.

5. Biernat Cz. Problemy archiwistyki współczesnej. Warszawa, 1977. S. 44.

6. Duranti L. Diplomatics, New Uses for an Old Science // Archivaria. 1989. Vol. 28. Summer. P. 10 [Электронный ресурс]. URL http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/11567/12513 (дата обращения: 17.02.2015).

7. Duranti L. Diplomatics: New Uses for An Old Science. Chicago, 1998.

8. Antropologia pisma. Od teorii do praktyki / Red. Ph. Artières, P. Rodak. Warszawa, 2010.

9. Goody J. Logika pisma a organizacja społeczeństwa / Przekł., wstęp i red. G. Godlewski. Warszawa, 2006.

10. Vandendorpe Ch. Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury / Tłum. A. Sawisz. Warszawa, 2008.

11. Adamska A. Średniowiecze na nowo odczytane. O badaniach nad kulturą pisma // Roczniki Historyczne. 1999. Nr LXV. S. 129-160.

12. Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy - nowe metody / Red. A. Adamska, P. Kras. Lublin, 2013.

13. Clanchy M.T. From Memory to Written Record: England 1066-1307. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

14. Скупенски К. Bлияние ИКТ на развитие бюрократии в современной Польше // Документ. Архив. История. Современность: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 20-летию подготовки документоведов в Уральском федеральном университете, г. Екатеринбург, 1-4 ноября 2012 г. Екатеринбург, 2012. С. 45-49.

15. Skupieński K. Co z biurokracją w społeczeństwie informacyjnym? // Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomi XX i XXI wieku / Red. M. Karwatowska, A. Siwiec. Chełm, 2010. S. 331-348.


Рецензия

Для цитирования:


Скупенски К. Документ как предмет исследования культуры. История и архивы. 2015;(2):57-63.

For citation:


Skupieński K. Document as a subject of cultural studies. History and Archives. 2015;(2):57-63. (In Russ.)

Просмотров: 259


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-6541 (Print)